[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۹ آذر ۱۳۱۸

حضور مبارک معظم هیئت وزیران کشور ایران دامت عظمته

با نهایت احترام بعرض میرساند حقیر عزیزالله پورشاهرضائی نجفآبادی بشناسنامه شماره [حذف شده] در سال یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به عقیدۀ خود و عیالم که بهائی هستیم عقد و ازدواج نموده و قبالۀ نکاحیّه کشوریرا بمحضر عقد ازدواج و ثبت اسناد و املاک نجف‌آباد داده ثبت ننمودند فوراً رونوشت قباله را با عریضه جداگانه باداره محترم ثبت اسناد و املاک اصفهان فرستادم بجوابی نائل نشدم ناچاراً عریضه به وزارت دادگستری و ریاست آمار کل کشور ایران اظهار تظلّم نمودم او هم بجوابی مفتخر نشدم اینک مدتی است از طرف دادگستری اصفهان چند روز یکمرتبه احضاریه میفرستند و بنده را به اصفهان میخواهند و از آن تاریخ مرا از زندگی و امر معاش باز داشته و در فشار هستم حال از آن هیئت محترم تقاضامندم که عطف توجّهی فرموده دفع مزاحمت از این حقیر را بنمایند چنانچه بنده تقصیری نکردهام مگر اینکه بجرم راستی به وظیفه دیانتی خود دچار زحمت شدهام. در خاتمه احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.

 صحیح است

 عزیزالله پورشاهرضائی

 

[حاشیه راست نامه – مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره : ۱۱۶۵۸ 

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]