[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کل کشور

اداره خدمت دایره امنیت شعبه ۵

شماره: ۸۰۷۹/ ظ ۵- ۱۷

تاریخ: ۲۰ مرداد ماه ۱۳۴۱

پیوست:----

درباره:

به: وزارت کشور

محترماً عطف بمرقومه شمارهٴ ۵۷۸۱/ ش ۱- ۱۰ مردادماه ۱۳۴۱ موضوع فعالیت فرقه بهائی در قریه اسکندری معروض میدارد:

طبق گزارش هنگ ژاندارمری اصفهان عده ای از اهالی قریه مزبور شکایت داشتند که در ماه مبارک رمضان دو نفر زن بهائی بنام همدم سبحانیان و یکنفر دیگر ظاهراً بعنوان معلمه ولی در باطن مبلّغ مذهب بهائیت بقریه اسکندری وارد با تشکیل محفل تبلیغات خود را علنی ساخته سبب تشنج و اختلافات اهالی میگردند و در برخی موارد هم بطور کنایه بدین مقدس اسلام اهانت مینمایند. از بانو همدم سبحانیان بازجوئی بعمل آمده وی مدعی است برحسب تقاضای چند نفر بهائی قریه اسکندری مرا محفل بهائیت اصفهان بعنوان معلمی اعزام داشته و حقوق خود را از محفل اصفهان دریافت میدارم و مشغول تدریس چند نفر دختر و پسر بهائی هستم.

بطوریکه محرمانه در اینمورد بررسی بعمل آمد از بدو ورود بانو همدم و مادرش باسکندری تبلیغات بهائیت را با تشکیل محفل علنی توسعه داده و عموم مردم مسلمان آبادی را سخت عصبانی و ناراحت نموده بودند که در محل با تذکرات مفید و سخنرانیها مردم عصبانی را آرام و آنانرا باقدامات مراجع قانونی و دولت امیدوار و مراتب نیز باستانداری استان دهم و فرمانداری داران و همچنین سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم اعلام گردیده تا اقدام لازم بعمل آورند.

ضمناً بگروهان داران دستورات لازم از نظر جلوگیری از هرگونه پیشآمد غیرمنتظره صادر گردیده و فعلاً نظم و آرامش در محل برقرار است.

از طرف فرمانده ژاندارمری کل کشور سرلشگر معزی - [امضا]

[مهر ورود به دفتر وزارت کشور]

شماره: ۷۱۳۷

تاریخ: ۲۴ مردادماه ۱۳۴۱

[مهر:] اندیکس شد – ٢٣ مرداد [ناخوانا]

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه] اداره سیاسی -۲۲ مردادماه ۱۳۴۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]