[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ آذر ماه  ۱۳۱۸

 

خدمت هئیت محترم وزراء اعطاء دامت شوکته

محترماً بعرض میرساند این حقیر یدالله زارع نجفآبادی از یک پا عاجز هستم دارنده شناسنامه شماره نمره [حذف شده] از [حذف شده] در سال ۱۳۱۵ شمسی قصد ازدواج نمودم و چون خودم و خانمم بهائی بودیم مطابق وظیفه دیانتی صیقه [صیغه] عقد را جاری نمودم پس از آن قباله نکاحیه را بمحضر نجفآباد تقدیم نموده ثبت نکردند قباله را با عریضه به ثبت نجفآباد فرستادم ثبت نکردند پس از آن عریضه با رونوشت قباله به ثبت اصفهان تقدیم نمودم جوابی نرسید پس از آن عریضه باداره کل آمار عرض نمودم باز جوابی نرسید پس از آن عریضه وزارت دادگستری عرض نمودم بجوابی مفتخر نگردیدم از آن تاریخ تا حال از طرف عدلیه اصفهان احضاریه میرسد و بنده را به عدلیه میخواهند و بنده را از زندگانی و تحصیل معاش بازداشتهاند بنده توانائی ندارم نه پول دارم که بدهم ماشین به نشینم و نه پا دارم که بتوانم بروم در صورتیکه این حقیر گناهی نکردهام مگر آنکه بوظیفه دیانتی و وجدانی خود عمل نمودهام در خاتمه از آن هیئت محترم تقاضامندم عطف توجهی فرموده و این حقیر را از این گرفتاری نجات دهید.

یدالله زارع

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۵۱۴

تاریخ: ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]