[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

آبان ۱۳۱۸ - طهران

 

مقام منیع رفیع کابینه وزراء

احتراماً معروض میدارد اینجانب یداله یاوری ساکن نعیمآباد یزد در سنه ماضیه ۱۳۱۷ همسری اختیار و عقد ازدواج منعقد گردید و برای ثبت آن در موعد معینه به ادارۀ ثبت اسناد یزد مراجعه شد ولی متأسفانه آن اداره از ثبت امتناع ورزید یعنی چون دفتری مخصوص برای بهائیان تعین نشده بود مجبور بودم که در دفتر یکی از ملل اربعه مسلمان و عیسوی و زردشتی و کلیمی عقد خود را ثبت نمایم و برای یکنفر بهائی هم محال و لایمکن است که در اینقسم امور وجدان خود را پایمال نموده دروغ بدولت گوید و خویش را در ردیف سایر ادیان جلوهگر سازد لهذا این عمل تا حال راکد و متوقف گردید اکنون از طرف ادارۀ دادگستری شهرستان یزد احضاریۀ صادر و حقیر را در آنجا حاضر نمودند و آقای دادستان  مرا محکوم به یک ماه حبس فرمودند در صورتیکه هنوز تقصیر و گناه خود را نفهمیده و علت این محکومیت خویش را هم نمیدانم وظیفه یکنفر مزدوج اطلاع دادن بادارۀ ثبت در موعد معینه پس از انعقاد عقد است و وظیفه اداره هم ثبت نمودن آن عقد حال حقیر تکلیف خود را انجام دادهام و بر خلاف اوامر و مقررات و قوانین مملکت رفتار ننمودهام در صورتیکه خود اداره از ثبت آن خودداری نموده مجرمیت و محکومیت آن بر عهدۀ حقیر نخواهد بود متمنی است بذل مرحمتی فرموده و در این کار عطف توجهی نمائید و دفتری مخصوص بجهة این ملّت که در تمام امور مطیع اوامر دولت بوده و به دل و جان اطاعت می نمایند تأسیس فرمائید تا موجبات زحمت هم برای ادارۀ ثبت و هم برای عدۀ بیگناه فراهم نشود.

 با تقدیم احترامات فائقه یدالله یاوری

 

[مهر: ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۲۲۶

بتاریخ: ۱۵ آبان ماه ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]