[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

اداره: دفتر وزارت

دایره: رمز

 

بتاریخ: ۱۰ دی ماه ۱۳۱۷

شماره: ۱۱۱۶۹ ۱۰ -۲۰۶۷

ضمیمه: ۱

 

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً رونوشت کشف گزارش رسیده از قروه برای آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم و ضمناً معروض میدارد. مراتب باطلاع دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز رسیده است.

بجای وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضا]

 

[مهر:]

ورود بدفتر ریاست وزراء

شماره: ۱۳۷۷۰

بتاریخ: ۱۳ دیماه ۱۳۱۷

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]