[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: -----

دایره: ------

شعبه: ------

نمره عمومی: ۶

نمره خصوصی: ۳۲۰۷

کارتن: -----

دوسیه: -----

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: ----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

تاریخ تحریر: ----- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت: ----- ماه: -----تاریخ خروج: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵

 

اداره معارف کاشان

عطف به راپرت ۱۱۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۵ لازم است شخصاً بوسائل مقتضی به بعضی از اولیاء دانش آموزانی که از روی حماقت و نادانی مبادرت به بعضی اقدامات نمودند تذکر دهید که دبستان فقط [ناخوانا] تحصیل محصلین است و تمام اوقات دانش آموزان باید صرف تحصیل شود و مذاکره در امور مذهبی در دبستان بیمورد و ممنوع است و باید محصلین کاملاً تابع مقررات دبستان بوده و مخصوصاً بآنان یادآوری شود امور مذهبی را بکارهای دبستان دخالت ندهند

[امضا]

 

[ادامه نامه در حاشیه صفحه]

و مخصوصاً بآقایان یادآوری نمائید که ادامه این رویه باعث خواهد شد بآنها تصمیم مقتضی دیگری اتخاذ شود

[امضا] وزیر معارف

۳۱ اردیبهشت

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]