[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشور

اداره: اطلاعات

دایره: ------

شعبه: -----

 

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۲۹

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ۱۸ بهمن ۱۳۲۹

 

مستقیم فوری

ژاندارمری کل فوری

بر طبق اطلاع رسیده از استانداری دهم و رئیس ژاندارمری و چند نفر از افسران ژاندارمری حوزه استان دهم بر خلاف دین و مذهب رسمی کشور شاهنشاهی تظاهراتی میکنند و باید مورد تعقیب قرار گیرند.

مقرر فرمائید موضوع را مورد دقت قرار دهند و چنانچه رفتار افسران مزبور موجب اغتشاش و موجد نگرانی در آن نقاط باشد. در تعویض آنها اقدام و دستور صریح صادر نمائید که تظاهرات نسبت به عقائدیکه رسمیت ندارد جائز نیست از نتیجه و اقدام و تصمیمات صادره وزارت کشور را مستحضر سازید.

وزیر کشور

مدیر کل

[امضا]

۱۵ بهمن ۱۳۲۹

 

[امضا نفر دوم]

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۲۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]