[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۲۹۱/- م ن

جزوه دان: -----

پرونده: ۱۲۰۴۳/ م

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دائره: -----

شعبه: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۲۶ آذر ماه

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ۴ دی ماه----- ۱۳۳

 

وزارت دادگستری بازرسی کل کشور

عطف بشماره ۶۱۹۶ -ب – ۲۰ آبان ۱۳۳۱ دایر به واقعه روز ۱۵ مهرماه ۱۳۳۱ از اینکه مأمورین انتظامی آنطوریکه شاید و باید انجام وظیفه نکردهاند اینک شهربانی کل کشور اطلاع میدهد سروان نصر اله ابراهیمی بجای سروان عبدی بریاست شهربانی رفسنجان منصوب و برای تقویت نیروی شهربانی آنجا نیز دستور لازم صادر شده است ضمناً یک گروهبان نظامی و یک افسر ارشد هم برای تشریک مساعی با مأمورین انتظامی در رفسنجان اعزام شده است.

وزیر کشور

 

[امضا]

۲۸ آذر

 

[ناخوانا]

[امضا]

۲۵ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]