[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۵

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۱۴۷۶۵

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: ------

دایره:-----

شعبه: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضميمه: دارد

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۲۷ آبان ۱۳۲۹

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج ۲۵ آبان ۱۳۲۹

 

بانک ملی ایران

عین دادخواست مورخه ۲۶ مهر ۱۳۲۹ عدهای از اهالی بروجن در شکایت از آقای اشراقی رئیس بانک ملی شهرکرد که ریاست محفل بهائیها را بعهده دارد [ناخوانا] جهت استحضار [ابقاء گردد] خواهشمند است دستور دهید از نتیجه تعلیمات صادره ضمن اعاده دادخواست وزارت کشور را مستحضر سازید.

از طرف وزیر کشور

[ناخوانا]

[امضا]

 

[امضا]

۲۵ آبان ۱۳۲۹

 

[یادداشت زیر نامه]

معاونت عطف بمرجوعه شماره ۱۳۱۵۴ - ۱۸ آبان ۱۳۲۹ برای استحضار رئیس کل دفتر هیئت وزراء [ناخوانا]

[امضا]

۲۵ آبان ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]