[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۱۸ آذر ماه ۱۳۲۶

شماره: ۱۱۲۶۲- س

پیوست: ۷۹۲۰۷

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

 

اداره دفتر کل نخستوزیری

معطوفا بنامه شماره ۱۳۶۰۹ – ۳ آذر ماه ۱۳۲۶ در اثر وصول تلگراف آقای علی اصغر رشیدی از بندرشاه دستور لازم به استانداری دوم داده شد که مراقبت کامل بعمل آورده و از هرگونه عملیات و اظهارات خلاف نظم جلوگیری نموده مرتکبین را طبق مقررات قانونی مورد تعقیب قرار دهند.

وزیر کشور

[امضا]

 

[مهر- ورود بدفتر هیئتوزراء]

شماره: ۱۹۱۳۴

بتاریخ: ۲۱ آذرماه [۱۳۲۶]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]