[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۳

شمار: ۸۳۲۷  -۱۶۸۵

پیوست: ندارد

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره سیاسی و گذرنامه

دایره: -----

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومه شماره ۲۲۷۳ - ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ راجع به اجتماع اهالی آذرشهر بمنظور غارت منزل بهائیها معروض میدارد طبق گزارش واصل از استانداری تبریز روز چهارم اسفند ۱۳۲۲ اهالی آذرشهر بمنزل چند نفر بهائی حمله نموده منازل آنها را غارت و آتش زدهاند که با مداخله شهربانی و به کمک عده ژاندارم از عملیات آنها جلوگیری و انتظامات برقرار شده است و قضیه در دادگاه صالحه مورد تعقیب است.

از طرف وزیر کشور [امضاء]

 

[مهر ورود بدفتر]

شماره: ۶۴۸

بتاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]