[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره خصوصی: ۱۵۱۴۴

جزوه دان: ۱۸ آبان

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: ------

دایره: ------ شعبه: ------

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده: ------

 

تاریخ تحریر: ------

تاریخ ثبت: ------

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ----- ۱۳۲

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً بعرض میرساند بر طبق گزارش تلگرافی شماره ۴۹۸ - ۱۴ آبان ۱۳۲۹ استانداری دهم بر اثر اختلافات بین مسلمانان و بهائیان در بروجن محفل بهائیان آتش زده شده و بمنظور جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه دستور داده شد که قوای کمکی از طرف ژاندارمری بمحل اعزام و انتظامات را برقرار نمایند. از طرف دیگر نیز برای حفظ انتظامات عده‌ای سرباز با یک نفر افسر اعزام شده است. نتیجه متعاقباً بعرض خواهد رسید.

وزیر کشور

دکتر پرویز [ناخوانا] [امضاء]

 

رئیس انتظامات

باقری- ۱۶ آبان ۱۳۲۹ [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]