[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۷۸۷۸

شماره خصوصی: ------

جزوه دان: ------

پرونده ۴ - ۵۰

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: -----

شعبه: ------

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: -----

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ۱۲ آذر ۱۳۲۹

 

محرمانه

ریاست کل دفتر نخست وزیری

عطف بنامه شماره ۲۲۶۴۳- ۲۱ آذر ۱۳۲۹ با اعاده دو فیش مرجوعه شماره ۲۲۶۴۳ - ۲۰ آبان ۱۳۲۹ و ۲۴۶۸۳ - ۶ آبان ۱۳۲۹ استحضار میرساند شرحی که از استانداری طی نامه محرمانه شماره ۵۴۲ / ۳۰ آبان ۲۹ اطلاع میدهند هیئتی مرکب از نمایندگان استانداری ژاندارمری ر.۱. گد ۲ بمحل اعزام شده تا موجبات اختلاف و نگرانی اهالی بروجن را مرتفع سازند.

وزیر کشور

[امضا]

 

رئیس اداره [ناخوانا]

۱۱ آذر ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]