[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره خصوصی: ۹۸۸۵ - م

جزوه دان ۲۷۰۰ - م ن

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره انتظامات

دایره: -----

شعبه: ------

 

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۴ آذر ماه ۱۳۳۱

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس: -----

 تاریخ خروج: ۱۱ آذرماه ۱۳۳۱

 

محرمانه

ریاست بازرسی کل کشور

عطف بنامه شماره  ۵۵۳۵ ب – ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ و شماره ۵۹۴۱ ب – ۷ آبان ماه ۱۳۳۱ موضوع تهاجم عدهای از اهالی رفسنجان بمحفل و منزل صاحبان مذهب غیرقانونی فرقه بهائیه طبق گزارشات واصله از استانداری هشتم آقای انصاری واعظ را که قبل از این واقعه در آنجا بوده و بر طبق تصمیم شورای امنیت او را محرک اینکار میدانستند لذا از استانداری مشارالیه را بکرمان احضار و چند روز است که در کرمان بوده و عملیات او بطور غیرمحسوس تحت مراقبت بوده و فعلاً با پیشبینیهائی که شده وضع رفسنجان بحال عادی برگشته و جای نگرانی نیست و نیز بموجب گزارش شهربانی کل کشور رئیس شهربانی آنجا که عدم توانائی او محرز گردیده تعویض و بجای نامبرده سروان نصرالله ابراهیمی برفسنجان منتقل گردیده است.

وزیر کشور

[امضا]

 

معاون اداره

[امضا]

۴ آبان [۱۳۳۱]

 

رئیس اداره انتظامات

[امضا]

۴ آبان [۱۳۳۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]