[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: انتظامات

 

بتاریخ: ۸ آبانماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۰۹۵۱ - ۴۶۲۶۹

ضمیمه: -----

 

ریاستوزراء

عطفاً بامریه شماره ۱۰۳۱۶- ۲۵ مهرماه ۱۳۱۶ موضوع شکایت چند نفر از اصغر محسنی معروض میدارد که قضیّه مربوط به تبعیدشدگان از قریه سیسان است که ضمن معروضه ۱۰۰۱۶۴۳۰۸۱ - ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶ مراتب بعرض رسیده است.

وزیر داخله

[امضاء]

 

[مهر- ورود بکابینه ریاستوزراء]

بتاریخ ۹ آبان ۱۳۱۶

نمره: ۱۱۵۳۹

 

سابقه: ٩ آبان ۱۳۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]