[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بتاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۱۵

نمره ۱۰۲۸۷ - ۴۱۳۷۱

 

وزارت داخله

اداره انتظامات

ریاست وزراء

 

عطفا بامریه نمره ۸۰۶۴ مورخه ۲۶ شهریور ۱۳۱۵ موضوع شکایت رعایای سيسان معروض میدارد مقارن وصول امریه نمره ۷۱۶۸ مورخه ۹ شهریور ۱۳۱۵ در جواب مراجعات قبلی وزارت داخله از ایالت شرقی آذربایجان اطلاعاتی بضميمه سواد ورقه محضری رسید که اولاد دمشقيه کلیه علاقه خود را باصغر محسنی فروخته اند ولی چون نسبت بشکایات رعایا از اینکه محسنی مطالبه مال الاجاره گذشته را میکند اظهاری نشده بود مجدداً شرح لازم بایالت نوشته شد که در اطراف موضوع تحقیقات کافیه بعمل آورند اینک تاکید شد که در ارسال جواب تسريع نمایند تا مراتب بعرض برسد.

از طرف وزیر داخله

۱ مهر ۱۳۱۵

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]