[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲٢

شماره: ۳۴۹۸۳

پیوست: -----

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره دفتر کل وزارتی

[مهر]

شماره: ۲۳۳۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۲۲

 

وزارت کشور

آقایان محمد اسمعیل رضائی و جواد و اسمعیل و علیاکبر فردوسی و چند نفر دیگر بشرح تلگراف ۲ بهمن ۱۳۲۲ محلات که رونوشت هم بآن وزارت مخابره شده است شکایت میکنند مدتی است عدۀ بهائی به محلات آمده و مشغول خرید و حمل جنس بخارج هستند و در نتیجه باعث کمیابی اجناس و گرانی آن شده است. همچنین بقرار اطلاعی که رسیده است این اشخاص با تشکیل انجمن ۹ نفری در دهات اطراف محلات مشغول تبلیغ هستند خواهشمند است مقرر فرمائید موضوع را مورد رسیدگی قرار داده از نتیجه اقدام وزارت دادگستری را آگاه سازند.

از طرف وزیر دادگستری

[امضا]

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

سابقه [ناخوانا] بهائیها را بنویسید.

 

[ناخوانا] ١١ / ١٧

١١ / ٢٣

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

٨٠٣٧

١۶ / ۴ [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]