[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۳۱

شماره: ۶۱۹۶ - ب

پیوست:-----

 

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره بازرسی کل کشور

دائره: -----

 

وزارت کشور

بطوریکه آقای رئیس دادگستری استان هشتم باستناد گزارش دادگاه بخش رفسنجان اعلام داشته در واقعه روز ۱۵ مهر ۱۳۳۱ که دادگاه رفسنجان مشغول رسیدگی بپرونده متهمین هجوم بمنازل فرقه بهائیه بوده عدهای ماجراجو مردم را بآشوب واداشته و پس از هجوم بدادگاه پرونده را اخذ و با خود برده و مقامات انتظامی نیز مداخلهای در حفظ نظم نکردهاند و ممكن است در نتیجه تحریکات انصاری واعظ حوادث دیگری رخ دهد و آقای رئیس شهربانی و آقای رئیس ژاندارمری نیز در انجام وظائف مسامحه منیمایند خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را مورد توجه مخصوص قرار داده از نتیجه اقدام بازرسی کل کشور را مطلع سازند.

از طرف وزیر دادگستری و رئیس بازرسی کل کشور

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین نامه]

بایگانی

این موضوع پرونده دارد فوری ضمیمه شود.

[امضا]

۲۸ آبان ۱۳۳۱

 

۲۰۷۷۲/ ن

۲۵ آبان

 

[مهر ورود به دفتر:]

شماره: ۴۴۷۰۴

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۳۱

 

[یادداشت دستنویس در بالای نامه]

انتظامات

۲۲ آبان ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]