[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۱۱- ۷

نمرۀ خصوصی: -----

کارتن:-----

دوسیه: -----

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: معارف

دایره-----:

شعبه:-----

نوع مسوده:-----

موضوع مسوده:-----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس:-----

تاریخ پاکنویس: -----برج: ---- تاریخ ثبت: ۱۴ برج جدی تاریخ تحریر: ۹ برج جدی تاریخ خروج: برج: [ناخوانا] ۱۳۰۳

 

خدمت جناب مستطاب حجةالاسلام [ناخوانا]

در جواب مراسلۀ شریفه راجع بشکایت آقایان طلاب مازندران و مدرسۀ کفشکرکلا علیآباد زحمت میدهد که بنماینده معارف آنجا مجدداً تأکید شد هرچه زودتر تعلیمات لازمه نموده اطلاع دهید. در حدود مقررات موضوعه نسبت برفع مفاسدیکه آقایان طلاب محلات اظهار داشتهاند اقدام مقتضی بعمل آید.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]