[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: جنوب دائره: -----

نمره: ۳۸۸۷

مورخه: ۲۲ برج میزان ۱۳۰۰

 

وزارت جلیله معارف و اوقاف

سواد راپرت تلگرافی کاشان راجع به شاگردان مدرسه وحدت بشر لفاً برای اطلاع انور وزارت جلیله ارسال شود.

[مهر و امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

تعلیمات عمومی

وزارت معارف بموجب پیشنهاد حکومت کاشان که از طرف وزارت داخله کتباً ابلاغ شده بود دستوری به [ناخوانا] داده است حال اگر باید تغییری در آن دستور داده شود لازم است وزارت داخله که مسئول امنیت و انتظام است رای خود را صریحاً اظهار فرمایند

۲۳ میزان ۱۳۰۰

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

البته وزارت معارف هیچوقت راضی نمیشود که یک مدرسه بسته شود

[مهر در بالای صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]