[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره کتاب ثبت: ۵۵۷۹

کارتن: ----- دوسیه: -----

ذکر نمره قبلی: -----

اداره: -----

خروج: -----

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

تاریخ: ۲۷ برج میزان ئیل ----۱۲۹

اسم نویسنده: رفیع ملک

صادره: یک

ضمیمه: ----

طهران

 

وزارت جلیله داخله

در جواب مرقومه محترمه نمره ۳۸۸۷ محترماً خاطر شریف را متذکر میسازد که در موضوع مدرسه وحدت بشر کاشان بر حسب پیشنهاد حکومت که از طرف حضرت [ناخوانا] رئیسالوزراء دامت شوکته ابلاغ شده بود دستوری به نماینده معارف انجام شد و تغییری هم در این تصمیم حاصل نشده است چنانچه باید تغییری در آن دستور داده شود لازم است

به وزارت جلیله که مسئول حفظ امنیت و انتظامات عمومی هستند رأی خود در این موضوع صریحاً مرقوم دارند تا از همان قرار مجدداً نماینده معارف کاشان دستور لازم داده شود.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]