[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۶۹۸۲

نمرۀ خصوصی: -----

کارتن:-----

دوسیه:-----

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: کل معارف

دایره: تعلیمات

شعبه: -----

نوع مسوده:-----

موضوع مسوده:-----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس:-----

تاریخ پاکنویس: ----: تاریخ ثبت: ۷ برج: جدی تاریخ تحریر: ۶ جدی تاریخ خروج: برج: [ناخوانا] ۱۳۰۳

 

ساری

آقای نماینده معارف

مراسلۀ جوابیه شماره ۳۱۲۰ و ضمائم آن واصل و از اینکه انجام وظیفه خود را بعهدۀ حکومت محل محول داشتهاید متعجب گردید زیرا منظور وزارت معارف از استخدام مأمورین خود این نیست که فقط واسطه بین وزارتخانه یا دوائر سایر وزارتخانها باشند بلکه هر کدام باید وظائف مقرره را ایفاء داشته و دستورالعملهای مرکز را رأساً انجام دهند علیهذا لزوماً خاطرنشان مینماید که هرگاه در آتیه نسبت بانجام دستورهای مرجوع قصور ورزید ناچار برای حسن جریان امور معارف آنحدود فکر دیگری خواهد شد.

بهرحال در موضوع مدرسه کفشکرکلای علیآباد که پس از مدتی دفعالوقت جواب مبهم دادهاید لازم است که باکمال بیطرفی تحقیقات کافیه بعمل آورید در صورتیکه مدرسه است باید حتماً تحصیل اجازه قانونی نمایند و الا مسدود خواهد شد و چنانچه مکتبخانه است و از مقررات قانونی مستثنی میباشد لازم است در باب صلاحیت مؤسس آن تحقیق و نتیجه را با نظریه خود سریعاً راپورت دهید بهرحال اعم از مدرسه یا مکتب خانه باید اعضاء آن مسلمان و مطابق اصول مقدس اسلام رفتار نمایند.

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]