[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

 

نمره کتاب ثبت: ۳۰۵۰

کارتن: -----

دوسیه: -----

ذکر نمره قبل: -----

اداره: تعلیمات عمومی

خروج: ۴

[تاریخ:] ۲۴ برج اسد

ئیل ۱۲۹

اسم نویسنده: رفیع الملک

صادره: مکتوب

ضمیمه: -----

طهران: کاشان

 

اداره معارف کاشان

شرحی در موضوع مدرسه وحدت بشر رسیده که سواد آن لفاً ارسال میشود اگرچه سزاوار بود که اینگونه مطالب را شما قبلاً اظهار و راپورت داده باشید ولی بهر حال چون غفلتی شده لازم است بفوریت راپورت مفصل این [ناخوانا] و در صورتیکه این مراتب محقق است بلا تاخیر جلوگیری نمائید

[امضاء]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]