[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: -----

دایره: -----

 

بتاریخ: ۲۹ بهمن ماه ۱۳۰۶

نمره: ۶۵۷۴

ضمیمه: -----

 

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

مدتی بود که در رفسنجان بعضی عنوانات راجع بحضرات بهائیها میشد اخیراً کار بجائی رسیده بود کسانیکه متهم به بهائی بودند در حمّامها و سلمانیها و جاهای عمومی راه نداده یک هیجانی در بین مردم تولید شده بود علّت این هیجان اقامت طولانی شیخ حبیب‌الله در رفسنجان و مباحثه که مشارالیه با مبّلغین بهائی از قبیل ملاعباس و غیره پیشآورده بود راجع باین قضیه در ضمن راپرت شماره ۶۳۵۶ بعرض مبارک رسانید که توسط نظمیه مجلس آنها را بهم زده شیخ حبیب‌الله و سیدعباس را از رفسنجان تبعید کردم با این حال قضیه خاتمه پیدا نکرده اینکار دنباله داشت تا اینکه در تاریخ ۱۲ شعبان خبر رسید که جمعی اوباش بدرب حمام زنانه رفته اقدامات وحشیانه نموده زنها مجبور بفرار شدهاند در این بین راپرتی از نظمیه سیرجان رسید که اهالی مشغول تهیه چراغانی مفصلی هستند و بیم این میرود که در نیمه شعبان سوء اتفاقی رخ دهد و عدّه آژان برای جلوگیری سوء اتفاقی اگر رخ بدهد کافی نیست فوراً از آقای رئیس قشون تقاضا کردم یک رصد نظامی با یکنفر صاحب‌منصب فهمیده برفسنجان بفرستند اول جواب آمد که اجازه مخصوص لازم است این بود که تلگرافاً راپرت قضیه را حضور محترم عرض کردم بعد قانع شده یک عده بیست نفری با اتومبیل برفسنجان اعزام گردید و پستهای امنیه هم از اطراف روز عید برفسنجان رفته دائماً در شهر مواظب بودند ایالت از حضور نظامیها در رفسنجان استفاده کرده تلگراف سختی بحکومت و رئیس نظمیه نموده آنها را مسئول هر پیشآمدی نموده رفع غائله را جداً خواستار شدم اینک مطابق راپرتی که رسیده در نتیجه اقدام رئیس نظمیه و حکومت جریان امور بشکل عادی عودت و تضییقاتی که نسبت بحضرات یا اشخاص متهم به بهائی بودن میشد بکلّی مرتفع شده است اطلاعاً عرض شد.

[مهر و امضاء] – ۶ اسفندماه ۱۳۰۶

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]