[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: جنوب

دائره: -----

شماره: ۳۹۷۷- ۱۱۵۹۲

مورخه: ۲۷ برج میزان ۱۳۰۰

ضمیمه: -----

 

وزارت جلیله معارف و اوقاف

سواد تلگراف حکومت کاشان راجع بمدرسه وحدت بشر لفاً برای اطلاع آن وزارت جلیله ارسال میشود.

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]