[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

توسط بندگان حضرت مستطاب ثقةالاسلام شریعتمدار عالی آقای آقاشیخ محمدعلی المولی نمایند مجلس شورای ملی دامت برکاته

 

بمقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

چندیست مراسلات متعدده از اولیای اینجانبان میرسد که اربابهای قریه کفشگرکلای علیآباد مازندران مدرسۀ در آنجا افتتاح نمودهاند و یک نفر معلم بجهة آن مدرسه معین کردهاند که کلیّه اطفال آنحدود را بر خلاف مذهب مقدس اسلام سوق میدهد و علناً تبلیغ مذهب بابیه را مینماید چون بر حسب مقررات قانون شرع مطهر جلوگیری از اینگونه تبلیغات واجب و لازم هست لذا از آن مقام محترم تقاضا میشود امر و مقرر فرمایند مدرسۀ مزبوره را منحل نمایند و در صورت لزوم از طرف دولت مدرسه تأسیس شود که موجب مزید تشکر و دعاگوی ذات مبارک خواهد گردید

[ناخوانا] حسن کفشگرکلائی

[۴ مهر در زیر نامه]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

با ارسال سواد شرحی بنماینده معارف مازندران نوشته شود که در این موضوع تحقیقات لازمه کرده نتیجه را سریعاً اطلاع دهند 

۲۹ میزان ۱۳۰۳

 

[مهر در بالای صفحه:]

۲۶ میزان ۱۳۰۳

۴۹۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]