[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب ۵۱۹

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

سنه ۱۳۱۶

از سنگسر

به ط

شماره قبض ۱۶۱ 

شماره تلگراف ۱۷

عدد کلمات ۳۶

تاریخ اصل ۶

توضیحات -----   

تاریخ وصول ۷ مرداد

اسم گیرنده -----

 

ریاستوزراء [ناخوانا]

یازده روز است شوهر کمینه را شهربانی سنگسر بدون جرمی توقیف تلگرافاً استدعای آسایش نموده عطف توجه نشده است استرحاماً تقاضای آسایش و رفع توقیف داریم.

طاهره تائیدی

[مهر]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

فرمودند ضبط شود ۳۳ ۴/ ۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]