[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورّخه: ٢٨ بهمن ١٣٨۶

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه اوّل دادگستری عمومی حقوقی کیاسر

احتراماً بعرض میرساند اینجانب عطاءالله موفقی فرزند کریم‌الله خواهان پرونده کلاسه ٧٨ - ۶۴ / ١٨ عمومی ساری که پرونده منجر به دادنامه شماره ٣۵۴ – ١۴ تیرماه ١٣٨٠ گردیده است به مرحله قطعیّت رسیده به پیوست فتوکپی صورت جلسه اجرای حکم که ضمیمه تقاضایم می‌باشد حکم به مرحله اجراء درآمده زمین‌ها تحویل اینجانب گردیده است امّا متأسفانه بعد ازمدّتی خواندگان آقایان ١- صفر نوریان ٢- حاجی عباس لیالی ٣- نور محمد عالی ۴- علی آبائی مجدداً زمین خالی خلع ید شده و اجرای حکم گردیده شده اینجانب را تصرف نموده‌اند و در آن زمین‌ها زراعت کاشته‌اند برابر مقررات و قانون جاری کشور جمهوری اسلامی ایران برای نامبردگان به دلیل عدم پایبندی و عدم احترام به قانون کشور تقاضای اشد مجازات تعیین شده در قانون کشور مورد استدعاست تقاضا دارم دستور فرمائید به طور ارژانسی از طریق پاسگاه مربوطه بازدید و گزارش تهیّه تا بتوانیم پس از رفع تصرف اجرةالمثل چندین ساله خود را با تنظیم فرم دادخواست طبق نظر کارشناس رسمی دریافت داریم نهایت تشکر را مینمایم. %

با احترام فائقه

عطاءالله موفقی

[امضاء]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

تمبر الصاق، عیناَ بمرجع انتظامی محل ارسال میشود تا پس از پیوست فتوکپی مصدق دادنامه و اجرائیه و همچنین صورتجلسه اجراء حکم از شاکی و متهمان تحقیق، نتیجه در معیت طرفین بنظر برسد.

رئیس دادگاه عموی بخش چهار دانگه

[امضاء]

٣٠ بهمن ١٣٨۶

[چندین مُهر ناخوانا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]