[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۳ آبان ۱۳۱۸

 

هیئت وزراء عظام دولت و کشور شاهنشاهی ایران

با نهایت احترام بعرض میرساند اینجانب عطاءالله مخمور نجف‌آبادی دارای شناسنامه [حذف شده] صادره [حذف شده] این حقیر در سال یکهزار و سیصد و پانزده ازدواج نموده مطابق دیانت خود که بهایی هستم و قباله کشوری را در محضر رسمی نجفآباد برده گفتند ما دستور نداریم که قباله دیانت بهائی را ثبت نمائیم قباله و عریضه به شعبه ثبت نجفآباد گزارش دادم جوابی نداند لذا رونوشت قباله به اداره ثبت اسناد اصفهان توسط پست ارسال داشتم آنها هم جواب ندادند بمرکز کشور اداره کل آمار و  وزارت دادگستری عریضه در این موضوع و گزارش دادم ولی بجوابی مفتخر نشدم از تاریخ ۱۳۱۵ تا حال دائماً تحت فشار دادگستری اصفهان میباشم و بنده را که یکنفر کارگر از کار بیکار نمودهاند و از قرار گناه بنده این بوده که مطابق دستور دیانت خود این ازدواج را نموده و تقاضامندم که تکلیف حقیر را معلوم فرمائید در خاتمه احترامات فائقه خود را تقدیم مینمایم.

 

عطاءالله مخمور - امضاء

 

[مهر ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۷۷۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]