[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۴ شهریور ۱۳۶۱

 

مقام محترم شورای عالی نگهبان

بدینوسیله اینجانب سینا حکیمان خواهشمند است که با توجه به فتوکپی مدارک ضمیمه و یادداشت معاون محترم پارلمانی وزارت بهداری در ذیل نامه ۷۷۳۹ / ۵ - ۳۰ مرداد ۱۳۶۱ بهداشت و درمان روستا که فرموده­اند "تا اخذ جواب کتبی از شورای نگهبان صبر کنید." نظر خود را در مورد اینجانب و همسرم بعنوان دو پزشک بهائی با عطف توجه به نامه ۴۱۸۵ / ۱ - ۱۹ مرداد ۱۳۶۱ دفتر وزارتی به اداره نظام پزشکی ایران بر اساس نظر وزیر محترم بهداری که فرموده‌اند پزشکان مذکور مدت تعهد خود را بصورت روزمزد بانجام رسانده سپس با اخذ پروانه دائم بصورت آزاد به کار طبابت پردازند، اعلام فرمایند.

در ضمن مستدعی است چون تکلیف قانونی ازدواج همسر اینجانب بر اساس موازین دیانت بهائی روشن نمی‌باشد تا بتواند بر اساس تأهلش از تعهد خدمت به وزارت بهداری معاف گردد (قسمت ج ضمیمه مورخ ۸ تیر ۱۳۶۱ اینجانب به دبیر کل محترم نظام پزشکی ایران) و یا در صورت لزوم برای انجام طرح مذکور در یک محل بعنوان دو پزشک متأهل بهائی گردیم، نظر خود را بیان نمائید. تا بدینوسیله بعد از بیش از یکسال و نیم پی‌گیری و صرف وقت تکلیفمان معلوم گردیده و از بلاتکلیفی اینجانبان برای مدتی طولانی که باعث مکاتبات متعدد و صرف وقت بنحوی غیر‌عادلانه برخلاف هدف جمهوری اسلامی ایران که ممانعت از بروکراسی غیرضروری ایجاد قسط و عدل است جلوگیری بعمل آورد.

قبلاً از توجه و محبت آنمقام کمال [ناخوانا] را دارم.

شعله میثاقی دهاقانی (حکیمان) – سینا حکیمان

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]