[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی امناء

(خاص)

طهران [حذف شده]

تلفن [حذف شده]

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۸

شماره -----

پیوست -----

 

جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم دادگستری

محترماً باستحضار میرساند شرکت سهامی امناء (خاص) مالک و عهده‌دار اداره امور املاکی است که متعلق بجامعه بهائیان ایران دارد و این املاک عبارتند از محل اجتماعات و گورستانها و اماکن تاریخی و غیره در نقاط مختلفه کشور مقدس ایران.

در روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ چند نفر که خود را از مأمورین بنیاد مستضعفین معرفی نمودند بمحل کار شرکت مراجعه و بدواً کلیه کارمندان را مرخص و دفاتر و اسناد و مدارک موجود در شرکت را که از دستبرد‌های مکرر گذشته مصون مانده بود در اختیار گرفتند و در محل کار شرکت مستقر شدند. این اقدام مأمورین بنیاد مستضعفین با هیچیک از موازین شرعی و قانونی منطبق نبوده و نیست و با تذکراتی که شفاءً بآنان داده شد ادنی توجهی ننمودند و هم اکنون نیز محل کار شرکت امناء و اسناد و مدارک در اختیار آنانست. آنجناب استحضار کامل دارند که طبق فتوای صریح حضرت آیت‌الله العظمی خمینی رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران که از طریق جراید و وسائط ارتباط جمعی انتشار یافته و مورد تایید سایر آیات عظام نیز بوده و میباشد مصادره املاک و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برخلاف موازین شریعت مقدسه اسلام است و دولت جمهوری انقلاب اسلامی نیز در نهایت صراحت اعلام نموده که موافقتی با مصادره اموال ندارد و وجهاً من الوجوه مصوبه در مورد مصادره اموال اشخاص صادر ننموده است.

با توجه بمراتب از مسلمیات امر است که هیچیک از مراجع اداری و شرعی اعم از دادستانهای انقلاب و متصدیان کمیته ها و دادگاههای انقلاب که پیرو قوانین آمره مقدسه اسلامیه اند برخلاف موازین شرعیه مبادرت به مصادره اموال اشخاص نمی فرمایند.

از آنمقام محترم که حافظ قوانین شرعیه و عرفیه حکومت جمهوری اسلامی میباشد استدعا دارد دستور فرمایند نفوسی که اقدام به مداخله در امور این شرکت نموده‌اند از ادامه عملیات مخالف شرع و مخالف قوانین خودداری و رفع مزاحمت نمایند تا املاک این شرکت در طهران و شهرستانها و قراء و قصبات از هرگونه تجاوزی مصون و محفوظ بماند و بر اثر تحریکات مغرضین و اعمال تعصبات جاهلیه مشکلاتی در نقاط مختلفه کشور حادث نشود.

با تقدیم احترامات

مدیرعامل [امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]