[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی اُمناء

(خاص)

طهران - [حذف شده]

تلفن [حذف شده]

 

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۵۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

جناب آقای مهدی هادوی دادستان کل انقلاب

در پیرو معروضه مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ بعرض میرساند شرکت سهامی امناء (خاص) طی مشروحه مزبور موضوع عملیات این شرکت را باستحضار رسانیده اینک با معطوف نمودن نظر آنجناب بمندرجات نامه مذکور متذکر میگردد.

با آنکه حکمی مبنی بر مصادره اموال شرکت امناء ملاحظه و ابلاغ نگردیده ولی چند نفر که خود را از کارمندان و مأمورین بنیاد مستضعفین معرفی مینمودند در روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ به محل کار این شرکت مراجعه و بدواً کلیه کارمندان را مرخص و دفاتر و اسناد و مدارک موجود در شرکت را که از دستبردهای مکرر گذشته مصون مانده بود در اختیار گرفتند و در محل کار شرکت مستقر شدند. این اقدام مأمورین بنیاد مستضعفین با هیچیک از موازین شرعی و قانونی منطبق نبوده و نیست و با تذکراتی که شفاهاً بآنان داده شد ادنی توجهی ننمودند و هم اکنون نیز محل کار شرکت امناء و اسناد و مدارک در اختیار آنانست. آنجناب استحضار کامل دارند که طبق فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌ العظمی خمینی رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران که از طریق جراید و وسائط ارتباط جمعی انتشار یافته و مورد تأیید سایر آیات عظام نیز بوده و میباشد مصادره املاک و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بر خلاف موازین شریعت مقدسه اسلام است و دولت جمهوری انقلاب اسلامی نیز در نهایت صراحت اعلام نموده که موافقتی با مصادره اموال ندارد و وجهاً من الوجوه مصوبه در مورد مصادره اموال اشخاص صادر ننموده است.

با توجه بمراتب از مسلمیات امر است که هیچیک از مراجع اداری و شرعی اعم از دادستانهای انقلاب و متصدیان کمیته ها و دادگاههای انقلاب که پیرو قوانین آمره مقدسه اسلامیه‌اند بر خلاف موازین شرعیه مبادرت به مصادره اموال اشخاص نمی فرمایند.

از آنمقام محترم که حافظ قوانین شرعیه و عرفیه حکومت جمهوری انقلاب اسلامی میباشند استدعا دارد دستور فرمایند نفوسی که اقدام به مداخله در امور این شرکت نموده‌اند از ادامه عملیات مخالف شرع و مخالف قوانین خوددادری و رفع مزاحمت نمایند تا املاک این شرکت در طهران و شهرستانها و قراء و قصبات از هر گونه تجاوزی مصون و محفوظ بماند و بر اثر تحریکات مغرضین و اعمال تعصبات جاهلیه مشکلاتی در نقاط مختلفه کشور حادث نشود.

 

با تقدیم احترامات

مدیرعامل – مهندس تسلیمی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]