[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۳ مرداد ۱۳۱۳

مقام منیع بندگان حضرت اشرف رئیسالوزراء دامتعظمته

با کمال احترام بعرض مبارک میرساند عریضۀ راجع بوضعیت استخدام خود بخاکپای مبارک همایونی ارواحنا فدا و استدعای دادخواهی نموده بودم اوامر ملوکانه چنین شرف صدور یافت که از طرف آن مقام منیع رسیدگی و احقاق حق این بنده بعمل آید پس از مراجعه بکابینۀ محترم ریاستوزراء عظام عضوی اظهار داشت که حضرت اشرف رئیسالوزراء فرمودهاند که اظهار عقیدۀ خودتان را که نموده بودید بر خلاف قانون بوده و در صورتیکه در ورقه قید نمائید مسلمان هستم میتوانید مشغول خدمت شوید گر چه خیلی مشکل بنظرم رسید که از طرف شخصی مثل حضرت اشرف چنین امری صادر گردد و از طرفی نیز نمیتوانم تصور کنم که عضو مأمور ابلاغ توانسته باشد خودسرانه چنین جوابی داده باشد در هر صورت در یک مملکتی که در تحت توجهات آتیه بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری با سرعتی بطرف تکامل میرود ریاست معظم هیئتدولت اظهار عقیدۀ اشخاص را مخالف قانون (چنین قانونی جاننثار ندیدهام) دانسته و امر بنوشتن مخالف با راستی و صداقت صادر فرمایند.

حضرت اشرفا اگر مقصود این است که در مقابل مذهب که در ورقههای تقاضای شغل باید بر خلاف حقیقت و دروغ نوشته شود چه لزومی داشته است که این سؤال قید شده و در بدو استخدام اشخاص را بنوشتن کلمۀ بر خلاف حقیقت واقع مجبور سازند.

حضرت اشرف تصور نمیکنم که در این دورۀ باعظمت و اقتدار سلطنت پهلوی دیگر قید کلمۀ مقدس بهائیت که مایۀ افتخار ایرانی و احکام منصوصۀ آن کافل سعادت بشری است این اندازه باعث تحریک و تعصب جاهلیه شود و یا بهانۀ را بدست مقرضین [مغرضین] دهد حال اگر هیئت محترم دولت از اثر انقلابات سابقه و قتل و غارتهای گذشته و شهادت و خونریزیهای قبلیه هنوز مرعوب میباشند بهتر نبود همانقسم که معمول به وزارتخانهها سابقاً بوده این بدعت جدید را وزارت مالیه در اوراق تقاضای شغل خود معمول نمیداشت همانقسم که در امور مربوطۀ به افراد این مملکت از قبیل تقدم مالیات و خدمت سربازی به سایر مراتب تمام پیروان مذاهب و ادیان آزاد و شریک و سهیمند بهائیان نیز با کمال صداقت و افتخار خود را موظف بانجام آن میدانند بهیچگونه تأثیری از بهائی بودن در آن امور حاصل نمیگردد!!! در شرکت و استخدام آنها در وزارتخانهها نیز تصدیق میفرمائید که نباید مؤثر واقع شده و یک فرد خدمتگذار صدیق ایرانی با دو خواهر و یک مادر از نعمت زندگانی و آسایش در این وطن مقدس محروم بماند این است که با کمال ادب و عجز استدعا مینمایم مقرر فرمایند سؤال مذهب را خط زده و در مقابل آن نیز از نوشتن کلمۀ بر خلاف حقیقت و صحت معذورم فرمایند چه با کمال امیدواری و استظهار آن مقام منیع بخدمات صادقانه خود ادامه داده یک عائله از نعمت آزادی و آسایش بهره مند فرمایند با کمال امیدواری و بیصبری منتظر عدالت آن مقام منیع میباشم.

جاننثار شهریار شهزادی

 

[مهر دفتر ریاست وزراء] تاریخ : ۴ شهریور ۱۳۱۳ - شماره : ۳۵۴۶

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]