[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۹۹۲۹

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۲۵

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاستوزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۱۰ مهرماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ۱۱ مهرماه ۱۳۱۶ تاریخ ثبت: ۱۳ مهرماه ۱۳۱۶

 

وزارت داخله

تلگرافی از تبریز بامضای محمود خواجگان و نُه نفر دیگر رسیده و شکایت از اقدامات محسنی نمودهاند که از ایالت حکمی دائر به تبعید چند نفر از رعایا صادر نموده است لازم است موضوع تحقیق شود و البته نیز متوجه هستید که هستید تبعید اشخاص یک مجازاتی است که باید به حکم محکمه باشد باید مطابق مقرراتی باشد که قبلاً دستور داده شده است.

نتیجه تحقیقات را هم اطلاع دهید.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]