[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۸۰۶۴

نمره خصوصی: -----

کارتن: ۲۶

دوسیه: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده:-----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ تحریر: -----ماه:----- تاریخ پاکنویس: ۲۵ شهریور ماه تاریخ ثبت: ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۵

 

فوری است

 

وزارت داخله

عطف بشماره ۷۱۶۸ روز ۹ شهریور ماه ۱۳۱۵ مقرر فرمائید زودتر نتیجه اقدامات خود را نسبت بشکایت رعایای سیسان آذربایجان از علیاصغر نام بریاست وزراء اعلام فرمایند.

[امضاء] ۲۴ شهریور ۱۳۱۵

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]