[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۷۱۶۸

نمرۀ خصوصی: -----

کارتن:-----

دوسیه:-----

 

[آرم]

ریاستوزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده:-----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس:-----

 

تاریخ تحریر ۷ شهریورماه ۱۳۱۵ تاریخ پاکنویس:-----ماه: ---- تاریخ ثبت: ۹ شهریورماه ۱۳۱۵

 

وزارت داخله

عین مراسله رعایای قریه سیسان آذربایجان مبنی بر شکایت از تعدیات و تحریکات علیاصغر نام لفاً ارسال میشود دستور فرمایند باظهارات اهالی رسیدگی نموده و در صورت صحت از تعدیات وارده جلوگیری نموده و اگر حرفی دارند طرفین را به محاکم صالحه هدایت نمایند نتیجه را هم در ضمن اعاده اصلی مراسله اشعار دارید. رئیسالوزراء

[امضاء]

 

[یادداشت حاشیه صفحه] مقرر فرمودند راپرت را ضمیمه نتیجه اقدام استفسار شود که در اینباب توجه مخصوص نمائید

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]