[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۱۹۳۲

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاستوزراء

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ آبان ۱۳۱۶

تاریخ پاکنویس: ۲۹ آبان ۱۳۱۶

تاریخ ثبت: ۳۰ آبان ۱۳۱۶

 

استاندار شرقی آذربایجان

پیرو نامه مورخۀ ۲۶ مهر ۱۳۱۶ وزارت داخله و نامۀ شمارۀ ۱۰۹۹۷ ریاستوزراء راجع به بازرسی نسبت بشکایت چند نفر از اهالی سیسان و علت تبعید آنها اشعار میشود که قدغن فرمائید نتیجۀ اقدام را برای آگاهی ریاستوزراء گزارش دهند.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]