[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دایره: -----

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

رونوشت نامه: ----- شماره: ۱۵۷ / ۶۹۰ مورخه: ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ اداره شهربانی اصفهان که اصل آن بشماره:----- ثبت شد.

 

محرمانه

جناب آقای استاندار استان دهم اصفهان

رونوشت گزارش شماره ۱۴ کلانتر مرکز و ۴ راجع بعزیمت رسدبان ۱ علی کشور پاس به نجفآباد و اطلاعاتیکه راجع به بهائیهای ساکن آنجا بدست آورده برای استحضار به پیوست تقدیم میشود.

رئیس شهربانی اصفهان - پاسیار ۱ [ناخوانا] محل مهر و امضاء.

 

رونوشت برابر اصل است

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]