[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

مجلس شورای ملی

اداره: -----

مورخه ۲۳/ عقرب/ ۳

نمره ۱۰۱۸

ضمیمه: سواد

 

وزارت جلیله معارف و اوقاف

بامضاء (حسن مازندرانی) که نوشته است از جمله طلاب مدرسه مازندران میباشد در خصوص مدرسه که اظهار داشته در قریه (کفشکرکلا) محال علیآباد مازندران تأسیس شده توسط آقای آقامیرزا هاشم آشتیانی نماینده محترم مشروحه رسیده و در تائید اظهارات خود استشهادی را نیز ضمیمه ارسال داشته سواد مشروحه مزبور و ضمیمه آن تلواً ارسال میشود تا بمراتب مطلع و حقیقت امر را رسیدگی نموده در صورت صدق موافق قانون در رفع شکایت اقدام مقتضی بعمل آورده و نتیجه را زودتر اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای ملّی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

جواب نوشته شود

در اینموضوع از نماینده معارف مازندران توضیح خواسته شده است پس از وصول خبر تحقیقات مشارالیه اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.

۲۵ عقرب ۱۳۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]