[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(شیر خورشید)

مجلس شورای ملی

اداره: -----

مورخه: ۴ قوس [آذر] ۱۳۰۳

مازندران

نمره: ۱۰۷۸۵

ضمیمه: -----

 

آقای آقا شیخ محمدحسن مازندرانی

تعقیب نمره (۱۰۵۵۴) نسبت بشرحیکه راجع به بتأسیس مدرسه در قریه (کفشکرکلا) اظهار داشته بودید وزارت معارف از نماینده معارف مازندران توضیح خواستهاند پس از حصول اطلاع از نتیجه تحقیقات نماینده مشارالیه اقدام مقتضی بعمل خواهند آورد و نتیجه را ثانیاً مطلع خواهید شد.

رئیس مجلس شورای ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]