[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره معارف و اوقاف مازندران

بتاریخ ۲۲ برج قوس [ناخوانا] ۱۳۰۳

نمره: ۳۱۲ ضمیمه: ۸ ورقه سواد

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته

حسبالامر نمره ۴۹۲۵ راجع بمدرسۀ کفشگرکلای علیآباد شروع به تحقیقات مطلوبه نموده و چون طریق سهلتر اجراء تحقیق بوسیله حکومت مازندران بوده است در تاریخ ۹ برج عقرب بحکومت معزیالیها مراجعه و در ۱۱ قوس هم متعاقب زیارت تلگراف نمره ۶۴۳۲ تجدید نموده و اینکه سواد مراسلات جوابیّه حکومت جلیله مازندران و ضمایم آنرا برای استحضار خاطر مبارک تقدیم میدارد.

رئیس معارف و اوقاف مازندران

[امضاء و مُهر- اداره معارف و اوقاف مازندران]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

کسب تکلیف شود

۴ جدی ۱۳۰۳

 

اداره معارف

دائره تعلیمات ولایات

شرحی برای معارف مازندران نوشته شود که ایشان واسطه مکاتبه بین وزارتخانه و دوایر دیگر هستند وزارت معارف در صورت لزوم مستقیماً مکاتبه نمایند غرض از اعزام ایشان رسیدگی بامور معارفی انجام دستور صادر از مرکز بوده و در صورتیکه دوایر نتواند از عهدۀ وظایف برآید لابد فکر دیگری خواهد شد در موضع مدرسه کفشگرکلای علیآباد که پس از مدتی استجهال جواب گنگی نوشتهاند لازم است تحقیقات کافیه با کمال بیطرفی بعمل آورده در صورتیکه مدرسه است باید حتماً اجازه تأسیس حاصل نمایند و دو هفته جهت [ناخوانا] آن تحقیقات نموده اگر مکتبخانه است که از این قاعده مستثنی است در هر صورت مدرس و معلم نباید بر خلاف اصول و تربیت اسلامی نمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]