[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۱۱۵۱

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۸ آبانماه ۱۳۱۶

تاریخ پاکنویس: ۸ آبانماه

تاریخ ثبت: ۱۰ آبانماه ۱۳۱۶

 

وزارت داخله

پیرو نامه ۱۰۳۱۶- ۲۵ مهرماه ۱۳۱۶ راجع بعرضحال تلگرافی چند نفر از اهالی قریه سیسان که از تبریز بریاست وزراء تظلم نموده بودند بوسیلۀ عرضحال دیگری تجدید مطلع و استدعای استخلاص ۵ نفر از اهالی سیسان را که به تحریکات اصغر بقال فراهم گردیده نمودهاند عرضحال نامبرده لفاً ارسال و اشعار میشود قدغن فرمائید از نتیجه بازرسی ریاست وزراء را آگاه سازند.

رئیسالوزراء

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]