[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ----- ماه: -----۱۳۲

شماره: ۲۹

پیوست: یکبرگ

موضوع: محرمانه مستقیم

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

سیاسی

 

وزارت کشور:

پیرو نامه شماره ۲۴ - ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ موضوع گزارش پیشآمد اخیر وقوع اختلافات فیمابین مسلمین و بهائیان آران معروض میدارد.

اینک یکبرگ رونوشت نامه مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ آقای عباسعلیخان صالح که از محترمین و متنفذین کاشان و در قریه آران ،مالکیت وسکنای موّقت دارند مشاهداتیکه نسبت باقدامات و جلوگیری از نائره فساد. اینجانب در مورد رفع اختلافات و اصلاح بین طبقات مسلمین و بهائیان آران بعمل آوردهام جهت مزید استحضارلفا تقدیم  میگردد.

رئیس فرمانداری کاشان

[امضاء] [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

سیاسی طبق سابقه اقدام شود

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۲۵۷۵

۱۳ تیر ۱۳٢۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]