[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ------

جزوه دان: ۱۳۵۱۳

پرونده: ------

[آرم]

وزارت کشور

اداره انتظامات

دایره:----- 

شعبه: ------

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: ------

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده: -----

تاریخ تحریر: ۷ آبان ۱۳۲۹

تاریخ ثبت: ------

تاریخ پاکنویس:-----

تاریخ خروج: ------ ۱۳۲

 

استانداری استان دهم

بر طبق گزارش رسیده از بروجن مختصر کشمکشی بین افراد مسلمان و بهائی آنجا واقع گردیده خواهشمند است مقرر فرمائید تعلیمات لازم در حفظ انتظامات و جلوگیری از هر نوع تظاهرات و اختلافات به مأمورین محل صادر  و نتیجه را اعلام نمایند.

رئیس اداره انتظامات [امضا] ۷ آبان ۱۳۲۹

[امضا]

۷ آبان ۱۳۲۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]