[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۴۷۲۴

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر ریاستوزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۱۵ تیرماه، تاریخ پاکنویس: -----ماه: -----، تاریخ ثبت ۱۸ تیر ماه ۱۳۱۷

مستقیم

 

وزارت عدلیه

قاسم خرمشاهی عریضۀ به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع بوقوع قتل یک نفر در یزد و انتساب قضیه به نیک آئین نام و اتهام دو برادر خود تقدیم و تقاضای دادخواهی نموده است.

رونوشت عرضحال مشارالیه لفاً ارسال میشود که قدغن فرمائید رسیدگی و اقدام مقتضی بعمل آورده و از نتیجه ریاستوزراء را مستحضر سازند.

رئیسالوزراء

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]