[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم]

سازمان اوقاف و امور خیریه

اداره کل اوقاف و امور خیریه

استان مازندران

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری

 

شماره: ٧۶١٧

تاریخ: ٨ شهریور ١٣٨٠

پیوست: -----

کلاسه: (١٠ / ک)

 

فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی پشت کوه

سلام علیکم

احتراماً، عطف به مرقومه شماره ٨١٨ / ۴٠۵١۵٣ / ٨٨٨٩ – ٢٨ مرداد ١٣٨٠ باستحضار میرساند:

باستناد سوابق و مدارک موجود منجمله وقفنامه سنه ١٠٢١ ششدانگ قراء کوت و مرگاو از ناحیه موحومان آقای میرفرخ، سیدمحمد و یوسف و سیدعبدالکریم وقف بر اولاد ذکور شده خصوص چگونگی احیای حقوق وقف و دخالت در امور موقوفات خاص باستناد ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات سازمان اوقاف و امور خیریه کسب تکلیف شده که بموجب نامه شماره ٢۴۴۵ – ١۶ مرداد ١٣۶٨ مجوز دخالت در امور موقوفه را صادر و باین اداره تنفیذ نمودند. در ضمن یادآور میشود در حال حاضر هیچگونه قراردادی استیجاری فیمابین این اداره و مسلمانان قریه موصوف خصوص زمینهای موقوفه تنظیم نشده است. علیهذا استدعا دارد حقوق حقه موقوفه را به طریق ممکن منتظر قرار دهند. مزید تشکر است. م/ ٨ / ۶ /

علی جوهری

[امضاء]

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]