[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۱۸ مهر ماه ۱۳۳۱

شماره ۴۱۴۹

ضمیمه: -----

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

 

اداره انتظامات

گزارش تلگرافی کرمان مورخه ۲۲ مهرماه ۱۳۳۱ ذیلاً درج میشود:

پیرو گزارش قبلی امروز از طرف استانداری نماینده برای خاتمه دادن به تحصن اهالی ماهان در دفتر اداره کرمان حاضر پس از مذاکرات مفصل متحصنین پس از دو هفته تحصن حاضر بخروج از اداره شدند در این اثنا از طرف بازپرس مأمور حاضر و یک نفر از آنها را برخلاف سنت دیرینه در حال تحصن جلب و سایرین از این رویه عصبانی و بحال تحصن باقی ماندند.

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار

[امضا]

 

شماره ۱۵۳۲۷/ ن

۲۹ مهر ماه [۱۳۳۱]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]