[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۱۰۴۲

نمره خصوصی: -----

کارتن: ۱۱

دوسیه: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: ------

 

تاریخ تحریر: ----- برج: ----- تاریخ پاکنویس: ------ برج: ----- تاریخ ثبت ۲۵ فروردین ۱۳۰۵

 

وزارت جلیله داخله

با توجه به سواد تلگراف شیراز لازم است معلوم شود تفصیل قضیه چه بوده و در صورت صدق امر از طرف آن وزارت جلیله چه اقدامی نسبت به مرتکبین جنایت بعمل آمده و اگر تا کنون اقدامی نشده است فوراً به ایالت فارس دستور مؤکد در تعقیب قضیه و توقیف مرتکبین صادر و نتیجه را اطلاع دهید.

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]