[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

 

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۷۰۴۶ / ن / ۳۳۸۸۹

 

جناب آقای نخست وزیر

در تعقیب گزارش شمارۀ ۳۳۵۲۵ – ۲۸ مرداد ۱۳۲۳ راجع به اقداماتی که برای رسیدگی و تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود و جلب نظر ستاد ارتش جهت برقراری حکومت نظامی در آن‌جا معروض گردیده اینک رونوشت پاسخ ستاد ارتش برای استحضار خاطر عالی تقدیم می‌گردد.

وزیر کشور، [امضاء: عبدالحسین هژیر]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۶۷۴، تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۲۳]

[دستنوشته ۱:] سابقه، شهریور [۱۳۲۳]

[دستنوشته ۲:] آقای دبیران، جواب داده شود که نتیجهٴ گزارش بازرسان را اطّلاع دهند. [امضاء]، ۱۱ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]