[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دارایی

قسمت مالی

 

به تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۶۰ / ۲۱۵۳ / م / ۱۲۲۳ / م

 

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش محرمانهٴ شمارۀ ۱۴۸ مورّخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ آقای زرّین‌خامه رییس هیأت بازرسی اعزامی به شاهرود راجع به موضوع بلوای اخیر شاهرود به منظور استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

وزیر دارایی، [امضاء] ــ رییس کلّ دارایی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] آقای دبیران، عطف به سابقه اقدام شود. ۱۸ دی ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] پیشینه، ۱۹ دی ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۳:] شمارۀ ۲۲۶۸ – ۲۰ دی ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۴:] آقای دکتر فاطمی، به وزارت‌خانهٴ مربوطه که مأموریّت رسیدگی به این کار را داشته است، فرستاده شود. ۲۷ دی [۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]